KONTAKTY

www.oblatkovo.sk
tel: 0902 825 048
info(a)oblatkovo.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 3,70 €
skladom
naša cena 4,60 €
skladom
naša cena 3,20 €
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ
PODMIENKY

I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

A.Všeobecné obchodné
podmienky (VOP) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a
prevádzkovateľom internetového obchodu (predávajúci). Prevádzkovateľom
internetového obchodu www.oblatkovo.sk  je AD-DEKOR
s.r.o. so sídlom Pri kamennom moste 944 Močenok: IČO : 48307742, DIČ : 2120130782

Podnikateľský
subjekt je zapísaný v živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade v Šali,
odbore živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 450-13168

B.Kupujúcim sa rozumie
fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku
spracovanú systémom internetového obchodu.

C.Elektronickou
objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie
o kupujúcom(meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo), zoznam
objednaného tovaru z ponuky obchodu, cenu jednotlivých položiek objednávky,
poštovné náklady a celková cena objednávky, ktorý je spracovaný systémom
obchodu

D.Všeobecné obchodné
podmienky upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho
vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

E.Tieto všeobecné obchodné
podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych
zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a
predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho.

 

II.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa

A.Prevádzkovateľ sa
zaväzuje, dodať svojim zákazníkom správny druh a množstvo tovaru v cene a
za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej
objednávky, tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na
území SR.

B.Prevádzkovateľ spolu s
tovarom dodá kupujúcemu :

- faktúru,dodací list.

C.Prevádzkovateľ
zabezpečí, aby počas prepravy tovaru nedošlo k jeho poškodeniu a znehodnoteniu,
tieto opatrenia budú zabezpečené dostatočným balením tovaru.

D.Prevádzkovateľ nenesie
zodpovednosť: 
- za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, alebo kuriérnou službou

-za poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, alebo kuriérnou
službou 
- za nedodanie tovaru vinou vypredania, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v
dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo
iných nepredvídateľných prekážok

E.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od
kupujúceho za dodaný tovar

F.Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob
alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote
určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v
internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O
stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v
prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené
v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

III.
Povinnosti kupujúceho

A.Kupujúci sa zaväzuje
objednaný tovar riadne prevziať, prekontrolovať neporušenosť obalov a v prípade
zistenia akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť
prepravcovi a prevádzkovateľovi.

B.zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti
vrátane nákladov na doručenie tovaru

C.Kupujúci nadobúda
vlastnícke právo k tovaru až zaplatením jeho kúpnej ceny.

D.Nebezpečenstvo škody na
tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

E.Kupujúci je povinný
v objednávke uviezť pravdivé požadované údaje, požadovaných elektronickým
systémom pri zadávaní objednávky.

F.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste
dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

IV.
Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

A.Podmienkou platnosti
elektronickej objednávky je pravdivé a úplné
vyplnenie      všetkých údajov a náležitostí
požadovaných elektronickým systémom pri registrácii
kupujúceho,      alebo pri vytváraní objednávky.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami
platnými v deň odoslania objednávky.

B.Všetky prijaté
elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno- predajnej zmluvy a sú
záväzné pre obe zúčastnené strany.

C.Prijatie objednávky
prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim, po odoslaní
objednávky kupujúcim.

D.Prevádzkovateľ je
oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na
prepravu pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky napr.
telefonicky . V prípade ak kupujúci odmietne potvrdiť objednávku,
prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

E.Kupujúci je
oprávnený  stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu
do 24 hodín od jej odoslania, pokiaľ objednávka nebola, spracovaná alebo
expedovaná. Objednávka môže byť stornovaná  telefonicky alebo
e-mailom na adrese info@oblatkovo.sk

F.Kúpnopredajná
zmluva  sa považuje za uzavretú prevzatím a zaplatením tovaru
kupujúcim.

G.) Uvedené zľavnené
produkty sú platné do vypredania zásob alebo do termínu udávaného predávajúcim.

 

V.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V.1. Predávajúci
je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti
tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej
zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili
realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré
možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v
lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v
internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite
informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v
kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to
prevodom na účet určený kupujúcim.

V.2.
Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za
podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má
právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je
obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená
začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

V.3.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a
riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

V.4.
Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy
v listinnej podobe zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to AD-DEKOR
s.r.o.,Pri kamennom moste 944 Močenok 95131 ,alebo mailom na adresu info@oblatkovo.sk

V.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prechádzajúceho bodu týchto
všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované
a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko
spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis
spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté
plnenie najmä číslo účtu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy
povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane
dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v
originálnom obale a to zaslaním na adresu AD-DEKOR s.r.o.,Pri kamennom moste 944 Močenok 95131 ,
odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku
predávajúci nepreberá.

V.6. Ak
kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva
súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

V.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie
tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na
odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení
práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od
zmluvy.

V.8. Po
odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci
preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane
nákladov na doručenie tovaru . Predávajúci však nie je povinný uhradiť
kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako
je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými
nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil
kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude
predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe
predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na
odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V.9.
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu V.8.
týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho
doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po
doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode V.5. týchto
všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho
zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V.10. V
prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu V.2. týchto všeobecných
obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je
poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku
takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na
zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok
na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného
stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia
hodnoty tovaru.

V.11.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane
dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v
originálnom obale.

V.12. Pri
odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame
náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa
dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti
od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie
tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje
služby vo výške od 2,- EUR do 5- EUR.

V.13. Pri
odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame
náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa
dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v  závislosti
od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie
tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje
služby vo výške od 2,- EUR do 5,- EUR.

V.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v
bodoch V.4. a V.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od
kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky
preukázateľné platby podľa bodu V.8. týchto všeobecných obchodných podmienok
kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru
naspäť kupujúcemu.

V.15.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného
podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj zvukových
záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento
obal rozbalil

 

Vykonaná objednávka kupujúcim je záväzná, kupujúci môže zrušiť objednávku
do nespracovania objednávky. V prípade neprevzatia zásielky, je kupujúci
povinný uhradiť vynaložené prepravné náklady spojené s balnými nákladmi a to vo
výške 4,99 Eur + skutočné poštovné za cestu spať + pokutu za porušenie zmluvy
vo výške 20 Eur. Predávajúci vystaví faktúru na úhradu.

16.Prevádzkovateľ je
oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
- ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo
alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.), 
- objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo
nedodáva), 
- cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (prevádzkovateľ okamžite
kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu), 
- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa
uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov

 

VI.
Dodacie podmienky a termíny

A.Miestom plnenia zmluvy
sa rozumie poštová adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej
objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb
tretích subjektov.

B.Dodanie tovaru je
uskutočnené slovenskou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou 123Kuriér.

C.Vlastnícke právo na
tovar prechádza na kupujúceho  zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

D.Prevádzkovateľ
vyexpeduje kupujúcemu tovar najneskôr  do 2 prac. dní od potvrdenia
elektronickej objednávky.

E.Dohodnutá dodacia lehota
platí, ak nenastanú nepredvídané, alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.
j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci,
ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a
zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené
počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty.
Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto
okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

F .Tovar bude dodaný
kupujúcemu v bežných obaloch.

G. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii
objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho
písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty
uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na
uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o
neúspešné doručenie objednávky.  Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol
kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej
zmluvy a predať tovar tretej osobe.

H.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky
predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

I. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v
kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo
zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej
neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol
o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru
uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo
kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak
bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na
mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci,
a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a
skladné.

J. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal,
bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo
obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť
dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia
poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí
tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis),
ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu
doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s
dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade
neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

VII.
Cena dopravy tovaru

A.Prevádzkovateľ stanovuje
poštovné, ktoré sa v objednávke   pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je
kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na
objednávke.

B.Pri dodávke tovaru dobierkou
prostredníctvom prepravnej služby 123 Kuriérom, zákazník platí poštovné
nasledovne:

Slovenská Republika 
- pri objednávke účtujeme poštovné vo výške 4,90€

C. Pri dodávke tovaru dobierkou
prostredníctvom Slovenskej Pošty, zákazník platí poštovné nasledovne:

Slovenská Republika 
- pri objednávke účtujeme poštovné

Slovenská pošta 1.trieda : 3,90€

 

 

 

D.Uvádzané ceny sú platné
v rámci Slovenskej republiky.

E.Cena poštovného zahŕňa:
poštovné, balné,dobierku,

 

VIII.
Ochrana osobných údajov

A.Pri registrácii a
objednávke vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov
prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež
súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom, zasielaním
informácií o e-shope na mail. 
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou
je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a
priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú
adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou
osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu
sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú
adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú
použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu
distribúciu,a na odosielanie informácií o e-shope. . Všetky poskytnuté
údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.  
Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak
poskytovaná tretej strane.

Zrušenie registrácie:
kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním
e-mailu na kontaktnú adresu info@oblatkovo.sk. Registrácia bude deaktivovaná a kupujúci
bude informovaný e-mailom.

Aktualizáciu osobných údajov:
môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke
internetového obchodu ihneď po prihlásení.

B.Využívaním internetového
obchodu www.oblatkovo.sk kupujúci súhlasí so
zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona
č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci
udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou
formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 dňa od doručenia odvolania
tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

 

IX.
Záverečné a prechodné ustanovenia

A.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných
podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných
podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho.

B. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná
najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

C. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná
spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.

 

 

D.Tieto Všeobecné obchodné
podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň
odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami
dohodnuté inak.

E.Odoslaním elektronickej
objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných
obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania
tejto objednávky.

F.Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením záväznej objednávky oboznámil
s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí,
ako aj súhlasí so zasielaním formulára a poučenie o odstúpení od
zmluvy elektronickou formou, ktoré mu budú doručené na email zadaný v
objednávke, Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 18.3.2016 a rušia
predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto
Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia..

 

 

NTg1Njk3